က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ က်ား/မ အခန္းက႑တြင္ အမိ်ဴးသားမ်ားပါ၀င္လာေစ ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲ

Home / Networking & Forum / က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ က်ား/မ အခန္းက႑တြင္ အမိ်ဴးသားမ်ားပါ၀င္လာေစ ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲ

က်န္းမာေရးအသိပညာေပးျခင္းႏွင့္ က်ား/မ အခန္းက႑တြင္ အမိ်ဴးသားမ်ားပါ၀င္လာေစ ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲကို(၁၀.၉.၂၀၁၆) ေတာင္ ဒဂံုျမို့နယ္ (၂၁) ရပ္ကြက္ တြင္ က်င္းပ ျပဴလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
က်ား/မ အခန္းက႑မ်ား ကိူ ဆရာ အားတီ (Sai Ahti) မွ ျပည့္ျပည့္ စံုစံူ ေဆြးေႏြး ေပးခဲ့ျပီး တက္ေရာက္ လာသူမ်ားမွလည္းစိတ္ပါ ၀င္စားစြာျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျပီး တက္တက္ၾကြၾကြ ပါ၀င္ ခဲ့ ၾကပါတယ္။ေဆြးေႏြးပြဲ အျပီးတြင္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား Gender , HIV/AIDS ,TB တို့နွင့္ ပတ္သက္ေသာ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ။ စာအုပ္မ်ားနွင့္ ကြ္န္ဒံုးမ်ား ကိုလဲ ေ၀ ေပးခဲ့ ပါတယ္။ တက္ေရာ္က္သူ အမ်ိဴးသားမ်ားမွ တျခားရပ္ကြက္ မ်ား နွင့္ စာသငိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ လည္း လာေရာက္ ျပဴလုပ္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

Showing 124 comments

Leave a Comment

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.