အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားနည္းပညာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးသည့္အစီအစဥ္

Home / WISE / အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားနည္းပညာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးသည့္အစီအစဥ္

WISE လူထုအေျချပဳ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ားနည္းပညာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးသည့္အစီအစဥ္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ တတ္ၾကြလႈပ္ရွားသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားဖိတ္ၾကား၍ သင္တန္း ၃ ၾကိမ္ (တစ္ၾကိမ္လွ်င္ ၅ ရက္ၾကာ) ပို႕ခ်ခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္တတ္ေရာက္လာေသာ သင္တန္းသူမ်ား၏ ရပ္ရြာမ်ားတြင္ သင္တန္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳအေရးဆိုမႈမ်ား ျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အေသးစားေထာက္ပံေငြမ်ားလည္းပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။

Comments

Leave a Comment

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.