“ေရြးေကာက္ပြဲကျပည္သူလုိလားခ်က္ေတြကိုတကယ္ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ပါ့မလား”

Home / Advocacy / “ေရြးေကာက္ပြဲကျပည္သူလုိလားခ်က္ေတြကိုတကယ္ျဖည့္စြမ္းႏိုင္ပါ့မလား”