၁၆ရက္တာလႈပ္ရွားမႈအစီစဥ္

Home / News / ၁၆ရက္တာလႈပ္ရွားမႈအစီစဥ္

၁၆ရက္တာလႈပ္ရွားမႈအစီစဥ္ကို စစ္ိကိုင္း, ကန္႔ဘလူၿမိဳ႔မ်ားတြင္ ၿပဳလုပ္မည္ၿဖစ္ပါတယ္.. အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚအၾကမ္းဖက္မႈမ်ားပေပ်ာက္ဖို႔ႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ား ထိေရာက္စြာအေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ မ်ား အသိပညာေပးေဖ်ာ္ေၿဖပြဲကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားပါမည္။
စစ္ကိုင္း- ၄.၁၂.၂၀၁၆
ကန္႔ဘလူ- ၆.၁၂.၂၀၁၆

Comments

Leave a Comment

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.