က႑မ်ား

  • အမ်ိဳးသမီး ကဏၰ
  • စည္းရံုးလႈံ႔ေဆာ္မႈကဏၰ
  • ကေလးသူငယ္ကဏၰ
  • သုေတသနျပဳျခင္းကဏၰ
  • ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ေစရန္ အသိပညာေပးျခင္းကဏၰ

ပန္းတိုင္

လူတိုင္းသည္ မိမိတို႔ခံစားရရွိႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္မ်ားကို သိရွိျခင္း၊ရယူခံစားႏိုင္ျခင္း၊မိမိတို႔ပတ္၀န္းက်င္ရွိ အျခားသူမ်ားကိုလည္း သိရွိခံစားႏိုင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္။

လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္

အရြယ္ေရာက္ျပီးသူမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ား ခံစားရမည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို အျပည့္အ၀ရရွိခံစားႏို္င္ရန္ေဆာာင္ရြက္ရန္။

Our Projects

Latest News