GBV Awareness Raising

Home / / GBV Awareness Raising

20.8.15 (Thursday) ေန႕တြင္ အခ်ိန္ 1 to 3pm အထိ က်ား မ အေျချပဳ အႀကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ အႀကံဳျပဳေဆြးေႏြးပြဲကိုတရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေနေဒၚမိုးသီတာေအာင္မွ သန္လ်င္ဖန္ခ်က္ စက္ရံုရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။